Tuesday, July 28, 2009

Solusi Jitu Permasalahan Halaqah


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum w.b.t.

Perbincangan seterusnya adalah mengenai SASARAN DAKWAH.

Apakah jawapan yang anda akan berikan sekiranya anak-anak halaqah anda bertanyakan soalan seperti bi bawah:

Soalan : Apa sasaran dakwah yang ingin dicapai dari mengikuti halaqah dan tarbiyah?

Hah! bagaimana jawapan anda (sebagai naqib/naqibah/murabbi/murabbiah) terhadap pertanyaan tersebut? Mari kita berkongsi pandangan.

Seharusnya penjelasan yang sepatutnya diberikan mengenai sasaran dakwah (ahdafud da'wah) kepada anak-anak halaqah adalah seperti berikut:

1) Membina peribadi muslim.(Bina'ul faradil Islam)

Bagaimana yang dikatakan membina peribadi Islam? Yakni membina terbentuknya peribadi-peribadi yang bertaqwa kepada Allah dan aktif berdakwah di jalan Allah. Menjadikan Allah sebagai tujuannya, Rasulullah sebagai teladannya, Al-quran sebagai panduan dan peraturan hidupnya, jihad sebagai jalan hidupnya dan mati di jalan Allah sebagai cita-cita tertingginya. "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (QS 2:207)

2) Membina keluarga Islami (Bina'ul usrotul Islam)

Bagaimana membina keluarga Islam?. Dari peribadi-peribadi Islam diharapkan akan terbentuk keluarga-keluarga Islami. Iaitu keluarga yang terdiri dari suami isteri yang telah terbentuk keperibadian Islamnya. Juga keluarga yang telah siap secara zahir dan batin untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak yang berwatak Islami dan da'ieyah sebagai penerus risalah Islamiah di masa hadapan. " Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang dipermudahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS 66:6)

3) Membina masyarakat Islami (Bina'ul mujtama' al Islam)

Keluarga-keluarga Islami yang telah terbentuk akan mewarnai dan membentuk masyarakat, sehingga masyarakat menjadi Islami. Iaitu masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah sehingga Allah melimpahkan barakah kepada mereka dari langit dan bumi. "Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami melimpahkan barakah dari langit dan bumi..."(QS 4:96)

4) Membina negara Islami (Bina'ul daulatul Islam)

Setelah terbentuknya masyarakat Islami, diharapkan akan terbentuk negara Islami. Iaitu negara yang pemerintahannya selalu melakukan amal ma'aruf dan nahi mungkar secara konsisten sehingga tumbuh masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Negara yang pemimpinnya beriman dan tunduk pada hukum Allah, "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul (nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah(Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS 4:59)

5) Membina alam Islami (Bina'ul ustadziyatul alam)

Akhirnya, sasaran dakwah terakhir adalah terbentuk dan terbinanya alam semesta ini dengan nilai-nilai Islam. Dunia tunduk pada ajaran Allah secara menyeluruh. Pada waktu itulah tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Kaum muslimin pada waktu ini benar-benar telah menjadi rahmat bagi semesta alam." Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." (QS 21:107)


Kelima-lima sasaran dakwah tersebut harus dibentuk dan dibina secara bertahap dan berkesinambungan. Aktivis dakwah tidak boleh cukup puas hanya samapai pada tahapan tertentu sahaja.

Wujudnya sasaran dakwah bukanlah dihitung dari umur individu para penggerak /aktivisnya. Dakwah merupakan perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, keteguhan dan kecerdikan. Tidak peduli berapa lama dan berapa banyak tenaga yang dikorbankan, dakwah harus terus bergerak menuju sasaran akhirnya. Dakwah merupakan jalan bagi muslim untuk menuju redha-Nya.
"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah: dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." (QS 2:27)


P/S : Berhenti pada satu sasaran dakwah adalah sikap pengecut. Sikap kepahlawanan muncul dari keberanian memperjuangkan seluruh sasaran dakwah, betapa pun berat dan sukarnya jalan ke arah sana.


No comments: